Fagartikkel
3 - 2016

Fugebredder, storformatfliser og leggeteknikker

Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen.

Måter å produsere fliser på har de senere årene hatt en rivende utvikling mht. størrelser og formater. Moderne flisflater ser helt forskjellig ut enn bare for noen få år siden.
Storformater har kommet for å bli og mange ønsker å kombinere dem med smale fuger. Artikkelen belyser noen retningslinjer for dette.

image001
Figur 1: Storformatfliser kombineres idag med smale fuger.

Kort historikk rundt fliser og fuger

For 30 -40 år siden var 200 x 200 mm fliser et standardformat som ble mye solgt både som golv og veggflis. Den kunne være våt- eller tørrpresset og standard fugebredde var på 5 – 10 mm. I dag er det helt andre formater som selges og trenden er stadig større fliser. Samtidig blir flisene mer og mer målepresise i lenge og bredde da de på fabrikken kan tilkappes (rektifieres) etter de er brent. Det gjør at de kan legges med nesten uten avstand og fugen får jevn bredde. Fra at fugeandelen utgjorde 6 % av flaten hvis man hadde 6 mm fuge på vegg med 200 x 200 mm fliser så utgjør 2 mm fuge på fliser på 600 x 600 mm bare ca 0,6 % av flatearealet.
Dette har en del konsekvenser som påvirker både planlegging og utførelse.

image002
Figur 2: Klassisk 70- talls flisformat med solide fuger på 6-8 mm

Toleransekravene i EN- NS 14411 og leggekravene NS 3420 er dårlig tilpasset en kombinasjon av storformat og smale fuger.

Keramiske fliser produseres etter toleransekrav definert i NS – EN 14411 -Keramiske fliser. Da kravene i denne standarden opprinnelig ble laget så fantes ikke flisformater over ca 400 mm. De fleste produsentene kan nå levere store fliser med presise lengde- og breddmål.
Gjeldende standard tillater en krumning enten midtkrumning eller kantkrumning på opp til ± 2 mm. Komiteen for den europeiske flisstandarden planlegger nå skjerping av kravene til mål, krumning, planhet og kantavvik spesielt for storformatfliser.

image003
Figur 3: Gjeldende NS-EN 14411 tillater både midt og kantkrumning på ± 2mm
 

NS3420 – Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en norsk standard som beskriver krav til ferdig utførte flisarbeider. Tilgang på målpresise fliser gjør at man også kan redusere fugebredden, noe som har blitt populært. Standarden definerer ikke standard fugebredder bortsett fra at den ikke skal variere mer enn 20 %. Men den sier noe om høydeforskjell ved fliskanter ved fugene, se figur 4

Type toleranse Toleransklasse

PA

PB

PC

PD

Sprang mellom fliser

0,5 mm

1 mm

2 mm

4mm

Figur 4: NS3420 – del 1 tabell 3 definerer tillatt kantsprang

Avhengig av planheten både på underlag og på fliser samt leggemønster kan man lett overskride kravet på sprang mellom flisene toleranseklasse PB som den klassen som benyttes hvis ikke annet beskrives. Med valg av smale fuger, vil kantsprang bli tydelige og målbare, spesielt i slepelys. Velges bredere fuger vil fugemassen kunne utjevne sprang mellom fliser.

image004
Figur 5: Figuren illustrerer forskjell på smal og bred fuge mht å jevne ut nivåforskjeller. Dess smalere fuge (øverst), jo mer markert vises høydeforskjellen.

Planlegging og kommunikasjon er viktig

Det er nødvendig at de som foretar materialvalg, lager beskrivelser eller utfører flisarbeider kjenner forholdene rundt flisformater og fugestørrelser. Skal man oppnå en plan flate kombinert med smale fuger og kantsprang under f.eks 1 mm har man følgende muligheter:

  • Velge flistyper som har så lite krumning at kravet lar seg innfri. Flisbutikken gir råd.
  • Legge flisene i kryssforband (Figur 6). Selv om flisene har krumning så vil ikke det medføre kantsprang mellom flisene da fliser fra samme forpakning og serie stort sett har samme form.
  • Velge noe bred fuge for på den måten kunne utjevne høydeforskjellen med fugemassen (Figur 5).
  • Kombinasjon store fliser, fugebredde og forband tas opp med byggherren/ bestilleren som blir innforstått med at mulig kantsprang og forskjell i fugebredde vil kunne forkomme. Spesielt ved tilpasning av fall i våtrom vil kantsprang og ujevn fugebredde kunne opptre.
image005
 
image006
 
Figur 6: Kryssforband (til venstre) reduserer risikoen for kantsprang. Forskjøvet forband (til høyre), forsterker effekten av krumme fliser

Fugebredden påvirker uttørkingsforholdene for limet.

Sementbaserte flislim er avhengig av at vannet får tørke ut bak flisen for å oppnå full styrke og fasthet. Har man f.eks. store veggfliser på våtrom med diffusjonstett membran på vegger og smale fuger som utgjør kanskje under 1 % av overflaten kan det gå lang tid før limet midt under flisen tørker. Mange flisprodusenter har derfor utviklet limtyper tilpasset slike uttørkingsforhold ved at vanntilsetningen reduseres. Velg derfor egnet limtype til storformatfliser. Samtidig er det en fordel å vente lengst mulig med å fuge for å gi gunstigste mulig uttørkingsforhold for limet.

Valg av fugefarge.

Skal fugene være godt synlige eller gå i ett med flisfargen? Storformater kombinert med smale fuger med farge lik flisene kan få flaten til å se fugefri ut. Man kan variere uttrykksform. På figur 7 har arkitekten valgt å lage synlige fuger med mørk fugefarge i kontrast til selve flisen. Fargevalget på både fliser og fuger og lyssettingen i rommet er her utslagsgivende for hvor synlige fugene blir. Smale fuger blir mer anonyme enn brede. En og samme fugemassefarge vil oppfattes lysere sammen en mørk enn mot en lys flis. Ofte kan det lønne seg å lage noen prøver på hvilke fugefarger som gir den ønskede uttrykksformen. Man bør også ta med i betraktninger at fugemasser blir mørkere over tid grunnet nedsmussing. Dette sees best på lyse fugemasser.
Smale fuger kombinert med sugende fliser kan medføre at fliskantene suger raskt opp vannet i fugemassen. Hvis fuktigheten suges ujevnt ut av massen kan den bli lysere hvor suget er størst. Risikoen reduseres ved å benytte fliser med moderat vannopptak og at limrester i fugen fjernes mens den er fersk så fugen ikke har ulike dybde med porøst lim som kapillært suger fukt.

image007
Figur 7: Storformat fliser, lagt i kryssforband med fuger på 5-7 mm gjør det enkelt å lage plane golv som innfrir alle standarder.

Foto: NBKFs bildearkiv