Faktablad
8 - 2012

Endringene i del N - Mur- og flisarbeider.
Delartikkel 2: Sammensatte konstruksjoner

Av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF og José Delgado, Standard Norge.
Skrevet på oppdrag fra Norsk Byggkeramikkforening

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisførespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Byggkeramikkforeningen informerer at nr. 7 tar for seg flisarbeider generelt, Denne artikkelen tar for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

image001
Figur 1: NS3420 i ny form.

Punkt NV5 Sammensatte fliskonstruksjoner

For å lage egnede beskrivelser for tilbud- og priskalkyler er det noen ganger hensiktsmessig å kunne beskrive sammensatte konstruksjoner. Eksempelvis når man skal beskrive en kompleks fliskonstruksjon må postgrunnlagene hentes opp fra koder fra forskjellige deler i standarden. Mens selve flislaget omhandles i mur- og flisdelen (NH) vil da andre delprodukter som membraner, påstøper, avretting, glidesjikt henvises til og beskrives fra andre fagdeler. Membraner hentes fra del punkt SF 1.3. Påstøp ligger under punkt LV1.4 mens avretting av betongundergolv ligger under punkt TA 2.3.

Slik detaljbeskriver du et våtromsgolv iht. NS 3420

Hvis vi skal beskrive et komplett våtromsgolv som består av underlag, påstøp m. varmekabler membran, limt og fuget flislag må vi innom opp til fem delen med ulike postgrunnlag.

Tabell 1: Følgende deler inngår i beskrivelsen av ett våtromsgolv.
Delprodukt NS3420- del Postgrunnlag
Membran S - Isolering, tetting, tekking SF1.32 - Membran som påføres flytende (Påstrykningsprodukter)
Påstøp L - Betongarbeider LV 1.4 - Påstøp
Varmekabler W - Elkraft og teleinstallasjoner WR 2 - Elektriske varmeelementer
Avretting T - Maler- og beleggarbeider TA 2.3 - Avretting av betongundergolv
Forbehandling av underlaget N - Mur- og flisarbeider NH1.1 - Forbehandling av underlaget
Flislegging av flater N - Mur- og flisarbeider NH2.1 - Flislegging av flater
Rengjøring N - Mur- og flisarbeider NH7.2 - Avsluttende rengjøring

Oppdelingen kan virke omfattende og kompliserende, men da sammensatte konstruksjoner involverer flere fag- og materialgrupper blir beskrivelsesstrukturen også oppdelt.
Selv om en arbeidsoperasjon med tilhørende materialer beskrives fra annen del enn mur- og flisarbeider, gjøres ofte arbeidet av en og samme håndverker. Eksempelvis utføres ofte påstøp og membranlegging av samme håndverker som limer fliser. Samvirke mellom materialer er viktig og derfor er kravene til utførelsen samlet i punkt NV5. I tabell 2 har vi vist eksempler på krav som stilles til materialer og utførelse i et våtromsgolv.

Tabell 2: Spesifikasjoner i NS 3420 for utførelse av et våtromsgolv
Tema Tekst i NS 3420 del N, punkt NV5 BKFs merknad:
Krav til dokumentasjon av membran og gjennomføringer y1.1) Membraner i sluk og andre gjennomføringer velges slik at det kan oppnås tilfredsstillende samhørighet og tetthet i tilslutningen mellom membranen og gjennomføringene (sluk, rør, mansjetter). Det påpekes viktigheten av å velge produkter dokumentert egnet for formålet.
Utførelse y1.2) Membranen føres opp i nødvendig høyde mot tilstøtende konstruksjoner for å hindre vann i å trenge inn i disse. Dette er et funksjonskrav som må utdypes f.eks. med detaljer fra Byggebransjens våtromsnorm som sier at membranen skal gå minst 50 mm over flisen og overlappe evt. veggmembranen med min. 25 mm.
Stabile underlag y1.3) Armering i påstøp og avretningsmasse plasseres slik at den kan oppta svinnkrefter og Opptredende strekkpåkjenninger. Kravet tilsier at hvis laget armeres må armeringen ligge i en høyde så den er effektiv mht. svinnfordeling. I tykkere påstøper betyr det i øvre halvdel.
Godt komprimert underlag y1.4) Armering må prosjekteres med tilstrekkelig overdekning, og det må beskrives riktig bearbeiding og komprimering av påstøp og avretningsmassen slik at armeringen blir godt omsluttet. Kravet er satt for å hindre bruk av porøse og dårlig komprimerte masser som bl.a. kan redusere varmekablers levetid.
Nødvendig fugeinndeling y1.5) Bevegelsesfuger skal gå ned til membran eller glidesjikt. For fliskonstruksjoner med armert påstøp, der påstøpens tykkelse er mindre enn 100 mm, kan bevegelsesfugene vurderes avsluttet i overkant av armeringen som rissanviser Skal større flisflater seksjoneres må fugen være gjennomgående for at de kan ta opp bevegelser. Det gis åpning for å kappe spor som rissanviser framfor å bryte armeringen.

Dette inneholder en komplett beskrivelse

NS3420 har en rekke anbefalinger av hva som skal angis i et postgrunnlag. Standarden inneholder også skisser som illustrerer sammensatt golv konstruksjoner, se figur 2.
I postgrunnlagene er det stikkord for utdypende krav og informasjon. Disse stikkordene refererer ofte til veiledningspunkter (i parentes, eksempelvis y..) som skal hjelpe den beskrivende med hva som bør angis.

Figur 2: Slik beskrives en sammensatt golvkonstruksjon pkt. NV5.
image002
Skisser fra mur- og flisdelen (Figur 16 – Eksempel på fliskonstruksjon på golv skilt fra underlaget med glidesjikt
image003

NV5.11x---
SAMMENSATT FLISKONSTRUKSJON – HORISONTAL FLATE
Areal [m2]
Bygningsdel:{Matrise NH:1}
Eksponering: {Matrise N:2}
Flis: {Matrise NH2:1}
Festemåte: {Matrise NH2.1:1}
Lokalisering: (del 1, 4, y5)
Underlag: (NH, y2.2)
Tykkelse, fliskonstruksjon:
Membran: (NV5.1, y3.3)
Glidesjikt/avspenningssjikt: (NV5.1, y3.4)
Påstøp/avrettingsmasse: (NV5.1, y3.5)
Armering:
Forarbeider:
Flistype: (NH, y2.3)
Festemasse: (NH, y2.4)
Fugemasse: (NH, y2.5)
Fugebredde:
Overflatebehandling: (NV5.1, y3.6)
Andre krav: (NH, y2.6; NV5.1, y3.7) Ja  Nei

Egne poster for detaljer og arbeider for å utføre en komplett fliskonstruksjon eller som medfører merkostnader.

Vanlige flater er normalt enkle å beskrive og prise, verre er det med tilpasninger, overganger og spesialløsninger. Disse har i tidligere utgaver av standarden ikke vært spesifisert alternativt at deloperasjoner har vært lagt inn i "rundsum" poster. De finnes nå som egne prisbærende poster.

Slike poster er:

 • merkostnader ved tilpasning rundt gjennomføringer
 • tetting med elastisk fugemasse (tilhører kapitlet for isolering, tetting og tekking)
 • flislegging mot overganger som overgang golv/ vegg eller kantavslutning.
 • Legging av avspenningssjikt eller dreneringsmatter.
 • markeringsfelt og linjer
 • beskyttelsestiltak i byggefasen
 • evt. overflatebehandling

Egne beskrivelser for reparasjon av fliskonstruksjoner.

NS 3420 kan også brukes ved beskrivelse av utbedrings og reparasjonsarbeider. side 4
Standarden inkluderer koder for:

 • rivning av eksisterende flisflater
 • utkrassing av fuger
 • refuging
 • fornying av bevegelsesfuger
 • Utskifting av mindre partier og enkeltfliser.

Noen eksempler på poster eller arbeider som beskrives og kan prises.

Figur 3: I sammensatte konstruksjoner f.eks. et våtromsgolv med påstøp, innstøpingsmasser, membran og flislag beskrives delmaterialene under forskjellige delen selv om arbeidene gjerne utføres av en og samme håndverker.
image004
Figur 4: Merkostnader av ulike flistilpasninger i en overflate f.eks. taktile ledelinjer ivaretas i egen poster.
image005
Figur 5: Trappenese med kontrastmerking beskrives i egen post (Siffer 37 i matrise NH:1 - Bygningsdel).
image006
Figur 6: Separate poster for hhv. utkrassing og refuging finnes i punkt NY4.
image007

Oppsummering

Hensikten med å benytte NS 3420 er å lage beskrivelser som er så entydige at de danner grunnlag for mest mulig riktig tilbudsgrunnlag for priskalkulering. 2012-utgaven av NS 3420 har gjort en rekke endringer bl.a. hvordan beskrive sammensatte konstruksjoner. For de som ikke bruker standarden jevnlig tar det litt tid å bli fortrolig med inndelingen i og bruken av standarden. Oppbyggingen og kodestrukturen er basert på at man kan bruke elektroniske kalkulasjonsverktøyer (f.eks. G-prog, Focus Software) som er tilpasset NS 3420. Har man først satt seg inn i strukturen er det et godt verktøy både for å lage detaljerte beskrivelser og som priskalkyleverktøy. Det finnes bl.a. en detaljert beskrivelsesmal for flislagte svømme- og badeanlegg utviklet av BKF og bassengleverandørene. Der fanges opp alle kompliserte detaljer og materialvalg.

Kilder og referanser.

 • NS 3420-1:2012 Fellesbestemmelser
 • NS 3420-N:2012 Mur- og flisarbeider
 • Boka Alt om flislegging, Sintef Byggforsk og BKF, 2011

Foto er utlånt fra NBKFs arkiv.
Skisser og illustrasjoner er hentet fra Standard Norge og Alt om flislegging.