Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.
Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.
Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.
Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.
Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

Det har manglet samlet kunnskap rundt bruk av luftede kledninger med fliser eller naturstein. Derfor har Norsk byggkeramikkforening laget tre faktablader om temaet. Her kommer del 2, som bl.a. omhandler prosjekteringsregler og detaljløsninger.

God lesning!

Arne Nesje

Det har manglet samlet kunnskap rundt bruk av luftede kledninger med fliser eller naturstein. Derfor har Norsk byggkeramikkforening laget tre faktablader om temaet. Her kommer del 2, som bl.a. omhandler prosjekteringsregler og detaljløsninger.

God lesning!

Arne Nesje

Det har manglet samlet kunnskap rundt bruk av luftede kledninger i fliser eller naturstein. Derfor har vi laget tre faktablader om temaet. Her kommer den første som tar for seg luftet kledning som fasadeprinsipp samt  bærekraft og miljø.

God lesning!

Arne Nesje

Å legge et ekstra flislag  er velkjent i eksisterende våtrom som skal fornyes. Vi har mye spørsmål om  hvorvidt metoden også er velegnet på nyere bad. Dette faktabladet gir svar på hvordan og hvorfor metoden også kan benyttes på alle typer våtrom. God lesning!

Dette spørsmålet har aktualisert seg etter at det i 2022 ble utgitt ny forskrift til avhendingslova med henvisning til NS3600. Våtrom i boliger registrert etter denne standarden kan få verdinedsettelse selv om fliskledte gulv og vegger innfrir sine funksjoner. I faktabladet har vi forsøkt å rydde litt i begrepsbruken her. God lesning!

Keramiske fliser og naturstein er vanlig brukte overflater på golv med høy belastning. Underkonstruksjonen kan være støpt gulv på grunn, plasstøpt etasjeskillere, betongelementer med et avretningslag eller påstøp. Uavhengig av hvilken konstruksjon som er valgt må man sikre at underlaget er både stabilt og plant nok for å legge fliser oppå. Dette betinger at de som prosjekterer, betongfabrikker og utfører støpearbeider vet hva som kreves av et underlag som skal flislegges. Artikkelen presenterer erfaringer med svinnredusert gulvbetong lagt på glidesjikt.

Keramiske fliser er det mest brukte kledningsmaterialet oppå støpte underlag på gulv med belastning. Underkonstruksjonen kan være gulv på grunn, plasstøpte etasjeskillere, hulldekker med påstøp eller avrettingslag. Uavhengig av hvilke konstruksjon som er valgt så må man sikre at underlaget er både stabilt og plant nok for å legge fliser oppå. I denne artikkelen skal vi belyse noen hovedprinsipper ved påstøp på glidesjikt samt med fast forankring

COVID-19 -pandemiens utbredelse viser hvor viktig hygieniske tiltak er for å beskytte mennesker. Ikke bare i offentlige rom, men også på arbeid og i hjemmene våre. Keramiske fliser har overflater godt tilrettelagt for effektivt renhold og er et foretrukket materiale på flater hvor det stilles høye hygienekrav og effektivt renhold. Faktabladet beskriver hvilke erfaringer foreligger med fliser med antibakteriell eller selvrensende egenskaper.

Fugemetoder for naturstein er ikke så ulikt det som anvendes for keramiske fliser. Men natursteiners egenskaper er forskjellig for keramikk, noe man må vite om ved valg av elastiske fugemasser. Dette faktabladet tar for seg valg og bruk av elastiske fugemasser.

Lim-og fugemetoder for naturstein er ikke så ulikt det som anvendes for keramiske fliser. Men natursteiners egenskaper er forskjellig for keramikk, noe man må vite om ved valg av fugemasser. Dette faktabladet tar for seg fugemasser og fuging av naturstein.

Det finnes mange typer naturstein med forskjellige egenskaper, noe som er omtalt i NBKF faktablad nr 3_2020. Liming av disse kan trenge noen egenskaper forskjellig fra lim for keramiske fliser. Dette faktabladet tar for seg lim og festemasser for naturstein.

For legging av naturstein benyttes teknikker ikke så ulike som anvendes for keramiske fliser. Men natursteiners egenskaper er forskjellig for keramikk, noe man må vite om ved valg av lim og fugemasser. I flere faktablad skal materialvalg, lim-og fugeteknikker og overflatebehandling belyses. Denne artikkelen belyser natursteintyper og hvordan deres egenskaper påvirker limvalg og limteknikker for bruk på gulv.

Metoder for produksjon av keramiske fliser har utviklet seg betydelig de siste ti årene. For mindre enn ti år siden ble dimensjoner større enn 400 x 400 mm ansett som storformat fliser. I dag produseres formater med en bredde på mer enn 1,5 meter i forskjellige tykkelser og lengder over 3 meter. Både norske håndverkere, arkitekter og materialleverandører etterlyser mer informasjon og søker erfaring med å planlegge og utføre slike flisarbeider Denne artikkelen beskriver og viser eksempler fra gulv utført av Mega Tile Solution (MTS) i Tyskland. MTS er en av de mest erfarne entreprenørene som arbeider med store fliser i Tyskland.

Keramiske fliser er enkle å holde rene. Det er allikevel viktig at det ved planlegging og valg av materialer tas sikte på å oppnå effektivt og enkelt renhold med så lave kostnader som mulig. I to artikler skal vi omhandle temaet, den første tar for seg daglig rengjøring og periodisk vedlikehold.

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste 10 årene. For under 10 år siden var fliser med sider over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5m bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre faktablader beskrives bruken av slike formater både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet omhandler byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning.

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste ti årene. For under 10 år siden var dimensjoner over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5 meter bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre artikler skal vi belyse bruken av slike fliser både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette første faktabladet omhandler produksjon, egenskaper og bruksområder. Den neste faktabladet omhandler utstyr for håndtering og tilpasning og festing. Den siste artikkelen vil vise eksempler på utførte prosjekter.

Mange ønsker seg flislagte utearealer på terrasser eller balkonger. Det finnes systemer med frittliggende fliser montert på knaster. Faktabladet omhandler vindlastsikring, noe som kan være nødvendig i spesielt værharde strøk

Keramiske fliser er et materiale som er meget fargestabilt, som verken påvirkes av sollys eller endrer farge ved aldring. Men av og til kan det forkomme at fliser, spesielt nederst i dusjsonen i badet får en annen farge enn opprinnelig. I artikkelen beskriver vi hvordan dette oppstår

Av og til kan det oppstå gulning av elastiske fuger av silikon. Brukerne spør naturlig nok hva er årsaken og hva kan man gjøre med det. Faktabladet utdyper hvilke forhold som kan forårsake gulning samt mulige tiltak for å redusere risikoen.

 

Det er tid- og ressurskrevende å tømme svømmebassenget hvis noen fliser skulle løsne og de skal erstattes. Denne artikkelen tar for seg erfaringer med å lime fliser under vann.

 

Et våtrom skal være tett og påstrykningsmembraner benyttes som vann- og damptettende sjikt under flisene. Det er et " halvfabrikat" hvor bl.a. utførelsen er viktig. Artikkelen tar for seg erfaringer med å dokumentere og kontrollere membrantykkelser på byggeplassen.

 

Boka Alt om flislegging er et samarbeide mellom Norsk Byggkeramikkforening (NBKF) og SINTEF og kom ut første gang i 2011. På sju år har det skjedd en del endringer som gjør at boka nå er revidert og supplert på en del nødvendig områder. Vi presenterer her noen av endringene.

Krav til miljøbevissthet ved materialvalg er økende, også kravet til miljødokumentasjon. En fliskledning består av en rekke delprodukter som hver for seg har ulike påvirkninger i miljøsammenheng. Gjennom flere faktablader vil vi belyse hvordan fliskledte flater framstår i et miljøperspektiv. Dette bladet beskriver livssyklusanalyse utført for et flislagt våtrom.

Krav til miljøbevissthet ved materialvalg er økende, også kravet til miljødokumentasjon. En fliskledning består av en rekke delprodukter som hver for seg har ulike påvirkninger i miljøsammenheng. Gjennom flere faktablader vil vi belyse hvordan fliskledte flater framstår i et miljøperspektiv.

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse. Ikke minst er materialvalg viktig. Noen bassengeiere har erfart at fliser løsner, spesielt i bassengbunnen og lurer på hvorfor dette skjer. Denne artikkelen oppsummerer årsak og tiltak for å sikre skadefrie løsninger.

Nyoppførte våtrom har regler for hvilke fallforhold som golvene skal innfri. Vi erfarer at reglene som er laget praktiseres noe forskjellig. Denne artikkelen tar for seg hvordan reglene er bygget opp og hvordan fallforhold måles og tolkes.

Hva er tilstrekkelig limkontakt under fliser.
Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen.
Kan hullyd under fliser betraktes som en reklamasjon fordi mangelfull limkontakt kan svekke konstruksjonen? Vi har erfart at spesielt under store flisformater kan det forkomme partier hvor det kan høres hullyd når man banker på fliser. Artikkelen tar for seg hva betraktes som "tilstrekkelig" limkontakt.

Membraner på våtromsgolv lar seg skjøte med egnete materialer og utført av erfarne håndverkere. I en artikkelserie beskriver vi her metoder som er testet ut for å skjøte påstrykningsmembraner som av ulike årsaker må tettes. Første delartikkel (BKF info nr 4/2016) beskriver hvilke forutsetninger som må være til stede for å skjøte påstrykningsmembraner i våtromsgolv. Denne artikkelen beskriver selve utførelsen og produktene.

På flisflater kan det oppstå behov for å fjerne noen fliser for så å lime dem på plass igjen. Årsaken kan være at ved liming kan det blitt høydeforskjell ved fugekantene eller fugebreddene har større breddeavvik, manglede fall mm. En begrenset skifting av noen fliser kan de fleste flisleggere gjøre. Utfordringene oppstår hvis det skal gjøres reparasjon på en påstrykningsmembranen som ligger rett under flisene. Inngrep i membranen krever både egnete reparasjonsteknikker og produkter noe vi beskriver i to artikler. Denne tar for seg hvilke forutsetninger som må være til stede for å skjøte påstrykningsmembraner. Del 2 vil beskrive selve skjøteprosessen.

Måter å produsere fliser på har de senere årene hatt en rivende utvikling mht. størrelser og formater. Moderne flisflater ser helt forskjellig ut enn bare for noen få år siden.
Storformater har kommet for å bli og mange ønsker å kombinere dem med smale fuger. Artikkelen belyser noen retningslinjer for dette.

Keramiske fliser egner seg som veggkledning i alle rom der man ønsker seg en robust, renholdsvennlig og dekorativ overflate. Det skjelden reklamasjoner med flislagte vegger som er riktig utført, men både flisformat og underlag kan by på en del utfordringer. Artikkelen gir en del råd om hvordan lime fliser på veggflater.

Tidvis opptrer diskusjoner rundt utseende på utført flis- og fugearbeider. Tvister kan oppstå ved ferdigbefaring og overlevering av arbeider. Byggherrer har forskjellige forventninger til utseende på fugene. Vi presenterer noen eksempler på problemstillinger og hvordan de best skal håndteres.

Fugingen er siste arbeidsoperasjonen ved flislegging. Fugemassen skal fylle spalten mellom flisene og medvirke til at overflaten blir jevn og lett å rengjøre. Fugefargen påvirker også overflatens utseende. Her beskrives hva skjer når der oppstår utfellinger eller fargeavvik i fugene.

Fargevariasjoner kan forkomme på flisfuger. Denne artikkelen tar for seg gode råd ved utblanding, påføring, rengjøring og herding for at fugene skal bli mest mulig jevne i fargen.

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisførespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Byggkeramikkforeningen informerer at nr. 7 tar for seg flisarbeider generelt, Denne artikkelen tar for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisforespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Denne artikkelen tar for seg flisarbeider generelt, nr. 8 vil ta for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

Ingenting er sterkere enn svakeste ledd, det gjelder også flisenes vedheft mot underlaget. Artikkelen påpeker viktigheten ved at lim påføres på riktig måte for å få optimal heftflate både mot underlag og mot flisen.

Det er viktig å velge lim og utføre arbeidet ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Foruten standardlimen tilbyr nå leverandørene lim til spesielle formål og bruksområder. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater. Mer bruk av fliser utendørs krever også frostbestandige limtyper for nordisk klima samt full limdekning bak flisene.

Det er viktig å velge lim ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Stadig kortere byggetider har ført til ut¬vikl¬ing av lim og festemasser tilpasset rask framdrift og evne til å oppta beve¬gelser. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater.

Del 3: Sliping, fuging og rengjøring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. 

I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.
Del 3 omhandler sliping, fuging, rengjøring.

Del 2: Blande- og mikseutstyr

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.

Del 1: Saging, kapping og boring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater.
I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som benyttes for å utføre godt flishåndverk.

Har du opplevd at på flisbelagte terrasser og utearealer kommer det er gråhvitt belegg fra underlaget og legger seg i fugene eller trekker innover flis- eller steinoverflaten?

Hva skyldes fargeavvik og hva kan gjøres med det
Tidvis kommer opp diskusjoner hvorvidt en byggherre kan reklamere på at der er fargeavvik på fuger. Fargeavvik kan ha ulike årsaker. Vi vil via typiske forespørsler illustrere noen problemstillinger og forklare årsak og hva kan gjøres for å unngå dette.

Glass- og keramikkmosaikk har blitt et populært materiale de senere årene. De skiller seg noe ut fra vanlig keramikk både ved påføringsteknikk og anvendelsesområde. Bruksområdet for disse produktene er både tørre og våte rom, golv og vegger, benker, mm.

Keramiske fliser er et robust materiale som egner seg til utvendig så vel som innvendig bruk.
Som fasademateriale gir det rom for stor variasjon både i farger og formater. Det er to hovedprinsipper for konstruksjonsoppbygging; mekanisk festede (ventilerte) fasadekledninger eller fliser limt direkte på underlaget. Denne artikkelen tar for seg prinsipper ved liming. Ventilerte løsninger er beskrevet i Norsk Byggkeramikkforenings faktablad nr 8/05.

Selv om keramiske fliser er sterke og slagfaste kan det forekomme at en flis blir knust eller av andre årsaker må skiftes ut. I våtrom må dette gjøres på en slik måte at membranen under forblir ubeskadiget eller lar seg reparere.

Spesielt på svake underlag som gips og andre platematerialer er det vanskelig å fjerne flisen uten at underlaget ødelegges.