nordisk byggkeramikkforum fagdag banner 1280x200

NBKF gjennomførte 8. mars et digitalt seminar hvor deltakere fra hele Norden kunne får følge med og bli oppdatert hva skjer på flisfronten. Innleggene fra Sverige, Finland, Danmark og vertslandet Norge viste at man jobber mye med de sammen løsningene og problemstillingene.

 

Storformatfliser er kommet for å bli.
Flislegger Gary Davidson, GD-Tiling AB fra Sverige som har spesialisert seg på området fortalte om deres måte å montere storformatfliser på. Legging av storformat krever også tilpassede lim-og fugemasser, noe Henrik Kristoffersen, fra limprodusenten Alfix- Danmark tok for seg i sitt innlegg.

Stroformatflis legging
Bilde 1: Har man lært å legge storformat blir også resultatet godt.

Flislagte betongbassenger må utføres med høyt fokus på både detaljløsninger og ikke minst ta hensyn til lokale vannkvaliteter når materialer skal velges. Peter Skov Nilsen, Rambøll – Danmark formidlet hvordan de jobber som byggeteknisk rådgivere med bassengprosjektering.

Jaeger Nordic har produsert foliemembraner for våtrom i mange år. Jonas Bostrand orienterte om hvilke utvikling som har vært på foliesiden bl.a man snart får " intelligente" membranløsninger med sensorer som varsler fukt på avveie.

Fasader er et spennende marked for flis- og natursteinsbransjen. Hvert år bygges eller fornyes hundrevis av fasader hvor det brukes luftede fasadekledninger. Der mangler veiledningsmateriale for gode detaljløsninger og prinsipper, noe NBKF nå vil bidra med i en teknisk veileder som er under utarbeidelse. Arne Nesje, NBKF tok for seg innholdet i veilederen og ble supplert med et innlegg fra Fredrik Lysø, Fagflis Grenland som har levert materialer til Porsgrunn Kirke. Kirka har blitt et referanseprosjekt for avansert bruk av fliser både ut- og innvendig.

2
Bilde 2: Porsgrunn Kirke- et godt eksempel på hva man får til med god planlegging, egnete materialer og dyktige håndverkere.

I sitt innlegg tok arkitekt Bård Solem, Eggens Arkitektkontor AS for seg hvordan man lager miljøregnskap. Hans fokus var viktigheten av å se hvilke materialer om er gunstige å bruke for å få reduserte klimagassutslippene. Han eksemplifiserte det med å se på ulike forankringsmåter for fliser på luftede fasader. F.eks. jo mer aluminium som medgår i et opphengingssystem dess ugunstigere blir miljøregnskapet. Han så også på hvor mye utgjør transportmetoder fra fabrikk til byggeplass i en miljøsammenheng. Her er mye å lære og flisbransjen må bli flinkere å kunne framlegge den type dokumentasjon.

2
Bilde 3: Miljøregnskap blir snart påkrevd. Her et eksempel på hvordan miljøbelastningen kan beregnes og som vil variere med materialvalgene.

Dette også ble understreket i Pekka Vuorinens innlegg. Som direktør og ansvarlig for energi og miljøsatsingen til den finske bygningsindustrien ga han en orientering om både eksisterende og kommende regelverk som gjelder for å bli mer miljøvennlige. Det kreves endringer både på material-, entreprenør- og driftssiden, og det er nødvendig grep som industrien må ta raskt.

Som på tidligere møter i forumet har krav til produktdokumentasjon, spesielt på membraner i våtrom, har vært en gjenganger. Årsaken er at membranløsningene er våtrommets viktigst materialsjikt mht. å sikre mot fuktskader. Temaet ble i år belyst av Pia Thomsen, fra ETA- Danmark, hvor hun bl.a tok opp endringene fra det som tidligere var en ETA iht. ETAG 022 til EAD. Dette er dokumentasjonsordninger og begreper som kanskje er ukjente for mange tilhørere, men viktig for produsentene som skal ha 3- parts dokumentasjon på sine produkter. Det være seg påstrykningsmembraner, foliemembraner eller våtromsplater.

I siste foredraget var leder av våtrom- og sanitærlaboratoriet ved SINTEF Lars Erik Fiskum oppfordret til å dele sine erfaringer med testing og dokumentasjon av prefabrikkerte baderomskabiner. Fra hans laboratorie-erfaring har kvaliteten på slike kabiner variert over de ti årene testmetoder har forligget. Få kabiner var blitt godkjent ved førstegangs testing, man forbedringer har blitt gjort så "barnesykdommene "er ryddet bort. Han uttrykte at prefabrikasjon kan aldri erstatte plassbygde bad, bl.a. grunnet begrenset størrelse og de montasjemessig er egnet for nyproduksjon. Men det ligger en sikkerhet i prefabrikasjon på fabrikk sammenlignet med plassbygging. På byggeplassen er man avhengig av at hver håndverker gjør sin del av jobben riktig og med egnte produkter. Her vil det alltid oppstå kvalitetsforskjeller i utførelsen.

modulbad
Bilde 4: Hva blir fasiten hvis man kvalitetsmessig skal sammenligne modulbad med plassbygde bad ?

Alle foredragene kan du detalj studere her. Nordisk Byggkeramikkforum 2022 Webinar

Oppsummert av

Arne Nesje