Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.
Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.
Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.
Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.
Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

 

Et våtrom skal være tett og påstrykningsmembraner benyttes som vann- og damptettende sjikt under flisene. Det er et " halvfabrikat" hvor bl.a. utførelsen er viktig. Artikkelen tar for seg erfaringer med å dokumentere og kontrollere membrantykkelser på byggeplassen.

 

Boka Alt om flislegging er et samarbeide mellom Norsk Byggkeramikkforening (NBKF) og SINTEF og kom ut første gang i 2011. På sju år har det skjedd en del endringer som gjør at boka nå er revidert og supplert på en del nødvendig områder. Vi presenterer her noen av endringene.

Krav til miljøbevissthet ved materialvalg er økende, også kravet til miljødokumentasjon. En fliskledning består av en rekke delprodukter som hver for seg har ulike påvirkninger i miljøsammenheng. Gjennom flere faktablader vil vi belyse hvordan fliskledte flater framstår i et miljøperspektiv. Dette bladet beskriver livssyklusanalyse utført for et flislagt våtrom.

Krav til miljøbevissthet ved materialvalg er økende, også kravet til miljødokumentasjon. En fliskledning består av en rekke delprodukter som hver for seg har ulike påvirkninger i miljøsammenheng. Gjennom flere faktablader vil vi belyse hvordan fliskledte flater framstår i et miljøperspektiv.

De fleste svømmebasseng er i dag flislagte. Riktig utført fungerer slike bassenger i mange år forutsatt regelmessig vedlikehold. Det kreves grundig planlegging og nøyaktig håndverksmessig utførelse. Ikke minst er materialvalg viktig. Noen bassengeiere har erfart at fliser løsner, spesielt i bassengbunnen og lurer på hvorfor dette skjer. Denne artikkelen oppsummerer årsak og tiltak for å sikre skadefrie løsninger.

Nyoppførte våtrom har regler for hvilke fallforhold som golvene skal innfri. Vi erfarer at reglene som er laget praktiseres noe forskjellig. Denne artikkelen tar for seg hvordan reglene er bygget opp og hvordan fallforhold måles og tolkes.

Hva er tilstrekkelig limkontakt under fliser.
Utarbeidet av seniorforsker Arne Nesje, SINTEF Byggforsk på oppdrag fra Byggkeramikkforeningen.
Kan hullyd under fliser betraktes som en reklamasjon fordi mangelfull limkontakt kan svekke konstruksjonen? Vi har erfart at spesielt under store flisformater kan det forkomme partier hvor det kan høres hullyd når man banker på fliser. Artikkelen tar for seg hva betraktes som "tilstrekkelig" limkontakt.

Membraner på våtromsgolv lar seg skjøte med egnete materialer og utført av erfarne håndverkere. I en artikkelserie beskriver vi her metoder som er testet ut for å skjøte påstrykningsmembraner som av ulike årsaker må tettes. Første delartikkel (BKF info nr 4/2016) beskriver hvilke forutsetninger som må være til stede for å skjøte påstrykningsmembraner i våtromsgolv. Denne artikkelen beskriver selve utførelsen og produktene.

På flisflater kan det oppstå behov for å fjerne noen fliser for så å lime dem på plass igjen. Årsaken kan være at ved liming kan det blitt høydeforskjell ved fugekantene eller fugebreddene har større breddeavvik, manglede fall mm. En begrenset skifting av noen fliser kan de fleste flisleggere gjøre. Utfordringene oppstår hvis det skal gjøres reparasjon på en påstrykningsmembranen som ligger rett under flisene. Inngrep i membranen krever både egnete reparasjonsteknikker og produkter noe vi beskriver i to artikler. Denne tar for seg hvilke forutsetninger som må være til stede for å skjøte påstrykningsmembraner. Del 2 vil beskrive selve skjøteprosessen.

Måter å produsere fliser på har de senere årene hatt en rivende utvikling mht. størrelser og formater. Moderne flisflater ser helt forskjellig ut enn bare for noen få år siden.
Storformater har kommet for å bli og mange ønsker å kombinere dem med smale fuger. Artikkelen belyser noen retningslinjer for dette.

Keramiske fliser egner seg som veggkledning i alle rom der man ønsker seg en robust, renholdsvennlig og dekorativ overflate. Det skjelden reklamasjoner med flislagte vegger som er riktig utført, men både flisformat og underlag kan by på en del utfordringer. Artikkelen gir en del råd om hvordan lime fliser på veggflater.

Tidvis opptrer diskusjoner rundt utseende på utført flis- og fugearbeider. Tvister kan oppstå ved ferdigbefaring og overlevering av arbeider. Byggherrer har forskjellige forventninger til utseende på fugene. Vi presenterer noen eksempler på problemstillinger og hvordan de best skal håndteres.

Fugingen er siste arbeidsoperasjonen ved flislegging. Fugemassen skal fylle spalten mellom flisene og medvirke til at overflaten blir jevn og lett å rengjøre. Fugefargen påvirker også overflatens utseende. Her beskrives hva skjer når der oppstår utfellinger eller fargeavvik i fugene.

Fargevariasjoner kan forkomme på flisfuger. Denne artikkelen tar for seg gode råd ved utblanding, påføring, rengjøring og herding for at fugene skal bli mest mulig jevne i fargen.

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisførespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Byggkeramikkforeningen informerer at nr. 7 tar for seg flisarbeider generelt, Denne artikkelen tar for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

NS 3420 "Beskrivelsestandarden for bygg, anlegg og installasjoner" brukes for å utarbeide beskrivelser for prisforespørsler, kalkyler, prising og oppfølging av byggeprosjekter. Det er nå gjennomført betydelig revisjonsarbeider i mur- og flisdelen. Vi vil i to artikler her beskrive noen av de endringer og presiseringer som er gjort i 2012- versjonen. Denne artikkelen tar for seg flisarbeider generelt, nr. 8 vil ta for seg sammensatte fliskonstruksjoner.

Ingenting er sterkere enn svakeste ledd, det gjelder også flisenes vedheft mot underlaget. Artikkelen påpeker viktigheten ved at lim påføres på riktig måte for å få optimal heftflate både mot underlag og mot flisen.

Det er viktig å velge lim og utføre arbeidet ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Foruten standardlimen tilbyr nå leverandørene lim til spesielle formål og bruksområder. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater. Mer bruk av fliser utendørs krever også frostbestandige limtyper for nordisk klima samt full limdekning bak flisene.

Det er viktig å velge lim ut fra de påkjenningene konstruksjonen utsettes for. Stadig kortere byggetider har ført til ut¬vikl¬ing av lim og festemasser tilpasset rask framdrift og evne til å oppta beve¬gelser. Flis¬-størrelser har økt, fra relativt små keramiske fliser til stadig større formater.

Del 3: Sliping, fuging og rengjøring

Riktig utstyr letter arbeidet for håndverkeren og gir derfor også ofte bedre sluttresultater. 

I tre artikler beskriver vi en del av det utstyret som kan benyttes for å utføre godt flishåndverk.
Del 3 omhandler sliping, fuging, rengjøring.