Faktablader

Foreningens fagartikler publiserer artikler og fagstoff av ulik karakter. Artiklene tar utgangspunkt i de mest typiske problemområdene og legger vekt på å formidle kunnskap og systematisere erfaringer.
Artiklene på denne siden er omfattet av åndsverklovens bestemmelser og kan derfor ikke uten videre benyttes av andre i kommersiell sammenheng eller mangfoldiggjøres uten tillatelse fra rettighetshaveren.
Vi søker å formidle kunnskap etter vårt beste skjønn, oppdelt etter ulike temaer.
Alle fagartiklene er gjennomgått og eventuellle revisjoner er utført høsten 2016.
Likevel kan vi ikke garantere at det ikke finnes fagstoff som ikke er ajourført med ny viten eller som det kan være ulike faglige synspunkter på.

Det har manglet samlet kunnskap rundt bruk av luftede kledninger med fliser eller naturstein. Derfor har Norsk byggkeramikkforening laget tre faktablader om temaet. Her kommer del 2, som bl.a. omhandler prosjekteringsregler og detaljløsninger.

God lesning!

Arne Nesje

Det har manglet samlet kunnskap rundt bruk av luftede kledninger med fliser eller naturstein. Derfor har Norsk byggkeramikkforening laget tre faktablader om temaet. Her kommer del 2, som bl.a. omhandler prosjekteringsregler og detaljløsninger.

God lesning!

Arne Nesje

Det har manglet samlet kunnskap rundt bruk av luftede kledninger i fliser eller naturstein. Derfor har vi laget tre faktablader om temaet. Her kommer den første som tar for seg luftet kledning som fasadeprinsipp samt  bærekraft og miljø.

God lesning!

Arne Nesje

Å legge et ekstra flislag  er velkjent i eksisterende våtrom som skal fornyes. Vi har mye spørsmål om  hvorvidt metoden også er velegnet på nyere bad. Dette faktabladet gir svar på hvordan og hvorfor metoden også kan benyttes på alle typer våtrom. God lesning!

Dette spørsmålet har aktualisert seg etter at det i 2022 ble utgitt ny forskrift til avhendingslova med henvisning til NS3600. Våtrom i boliger registrert etter denne standarden kan få verdinedsettelse selv om fliskledte gulv og vegger innfrir sine funksjoner. I faktabladet har vi forsøkt å rydde litt i begrepsbruken her. God lesning!

Keramiske fliser og naturstein er vanlig brukte overflater på golv med høy belastning. Underkonstruksjonen kan være støpt gulv på grunn, plasstøpt etasjeskillere, betongelementer med et avretningslag eller påstøp. Uavhengig av hvilken konstruksjon som er valgt må man sikre at underlaget er både stabilt og plant nok for å legge fliser oppå. Dette betinger at de som prosjekterer, betongfabrikker og utfører støpearbeider vet hva som kreves av et underlag som skal flislegges. Artikkelen presenterer erfaringer med svinnredusert gulvbetong lagt på glidesjikt.

Keramiske fliser er det mest brukte kledningsmaterialet oppå støpte underlag på gulv med belastning. Underkonstruksjonen kan være gulv på grunn, plasstøpte etasjeskillere, hulldekker med påstøp eller avrettingslag. Uavhengig av hvilke konstruksjon som er valgt så må man sikre at underlaget er både stabilt og plant nok for å legge fliser oppå. I denne artikkelen skal vi belyse noen hovedprinsipper ved påstøp på glidesjikt samt med fast forankring

COVID-19 -pandemiens utbredelse viser hvor viktig hygieniske tiltak er for å beskytte mennesker. Ikke bare i offentlige rom, men også på arbeid og i hjemmene våre. Keramiske fliser har overflater godt tilrettelagt for effektivt renhold og er et foretrukket materiale på flater hvor det stilles høye hygienekrav og effektivt renhold. Faktabladet beskriver hvilke erfaringer foreligger med fliser med antibakteriell eller selvrensende egenskaper.

Fugemetoder for naturstein er ikke så ulikt det som anvendes for keramiske fliser. Men natursteiners egenskaper er forskjellig for keramikk, noe man må vite om ved valg av elastiske fugemasser. Dette faktabladet tar for seg valg og bruk av elastiske fugemasser.

Lim-og fugemetoder for naturstein er ikke så ulikt det som anvendes for keramiske fliser. Men natursteiners egenskaper er forskjellig for keramikk, noe man må vite om ved valg av fugemasser. Dette faktabladet tar for seg fugemasser og fuging av naturstein.

Det finnes mange typer naturstein med forskjellige egenskaper, noe som er omtalt i NBKF faktablad nr 3_2020. Liming av disse kan trenge noen egenskaper forskjellig fra lim for keramiske fliser. Dette faktabladet tar for seg lim og festemasser for naturstein.

For legging av naturstein benyttes teknikker ikke så ulike som anvendes for keramiske fliser. Men natursteiners egenskaper er forskjellig for keramikk, noe man må vite om ved valg av lim og fugemasser. I flere faktablad skal materialvalg, lim-og fugeteknikker og overflatebehandling belyses. Denne artikkelen belyser natursteintyper og hvordan deres egenskaper påvirker limvalg og limteknikker for bruk på gulv.

Metoder for produksjon av keramiske fliser har utviklet seg betydelig de siste ti årene. For mindre enn ti år siden ble dimensjoner større enn 400 x 400 mm ansett som storformat fliser. I dag produseres formater med en bredde på mer enn 1,5 meter i forskjellige tykkelser og lengder over 3 meter. Både norske håndverkere, arkitekter og materialleverandører etterlyser mer informasjon og søker erfaring med å planlegge og utføre slike flisarbeider Denne artikkelen beskriver og viser eksempler fra gulv utført av Mega Tile Solution (MTS) i Tyskland. MTS er en av de mest erfarne entreprenørene som arbeider med store fliser i Tyskland.

Keramiske fliser er enkle å holde rene. Det er allikevel viktig at det ved planlegging og valg av materialer tas sikte på å oppnå effektivt og enkelt renhold med så lave kostnader som mulig. I to artikler skal vi omhandle temaet, den første tar for seg daglig rengjøring og periodisk vedlikehold.

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste 10 årene. For under 10 år siden var fliser med sider over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5m bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre faktablader beskrives bruken av slike formater både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette faktabladet omhandler byggeplassutstyr for transport, håndtering og tilpasning.

Produksjonsteknikken for keramiske fliser har utviklet seg mye de siste ti årene. For under 10 år siden var dimensjoner over 400 x 400 mm regnet som storformatfliser. Nå produseres formater på over 1,5 meter bredde i forskjellige lengder og i ulike tykkelser. I tre artikler skal vi belyse bruken av slike fliser både fra materialteknisk og leggeteknisk ståsted. Dette første faktabladet omhandler produksjon, egenskaper og bruksområder. Den neste faktabladet omhandler utstyr for håndtering og tilpasning og festing. Den siste artikkelen vil vise eksempler på utførte prosjekter.

Mange ønsker seg flislagte utearealer på terrasser eller balkonger. Det finnes systemer med frittliggende fliser montert på knaster. Faktabladet omhandler vindlastsikring, noe som kan være nødvendig i spesielt værharde strøk

Keramiske fliser er et materiale som er meget fargestabilt, som verken påvirkes av sollys eller endrer farge ved aldring. Men av og til kan det forkomme at fliser, spesielt nederst i dusjsonen i badet får en annen farge enn opprinnelig. I artikkelen beskriver vi hvordan dette oppstår

Av og til kan det oppstå gulning av elastiske fuger av silikon. Brukerne spør naturlig nok hva er årsaken og hva kan man gjøre med det. Faktabladet utdyper hvilke forhold som kan forårsake gulning samt mulige tiltak for å redusere risikoen.

 

Det er tid- og ressurskrevende å tømme svømmebassenget hvis noen fliser skulle løsne og de skal erstattes. Denne artikkelen tar for seg erfaringer med å lime fliser under vann.